Nabízíme

– posuzování staveb z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů dle metodiky Ministerstva životního prostředí (nezbytné pro podání žádosti o dotace z OPŽP, prioritní osa 5: Energetické úspory)

– poradenství ohledně revitalizací v lokalitách s výskytem rorýse obecného

zoologický průzkum před zahájením stavebních prací – z hlediska obecně chráněných druhů jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, vrabec domácí, vrabec polní), v případě zvláště chráněných druhů pak kromě ptáků (sýček obecný, rorýs obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná) i synantropní druhy netopýrů

a) předběžný průzkum pozorováním pomocí optické techniky a ultrazvukového detektoru a prokázání aktuálního výskytu a jeho charakteru (úkryt, hnízdiště, nocoviště, potravní stanoviště)

b) zjišťování a analýza zanechaných pobytových stop (hnízdní materiál, trus, moč, neoplozená vejce, skořápky, uhynulí jedinci, zbytky potravy, vývržky apod.)

c) průzkum stávajících větracích otvorů či jiných otvorů z postaveného lešení – určení počtu obsazených otvorů, zhodnocení počtu obsazených hnízd, odhad velikosti kolonie netopýrů

pravidelný zoologický dohled při realizaci revitalizačních prací

poradenství ohledně správného postupu prací při revitalizaci s udělenou výjimkou příslušným orgánem státní správy

poradenství a pomoc s jednáním s orgány státní správy

Naše činnost je zaměřena především na oblast Moravskoslezského kraje.