Ochrana

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

 

Citováno z Informačního systému životního prostředí pro Moravskoslezský kraj:

Základní ochranné podmínky

§ 50 odst. 1 – zvláště chráněni živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněná jsou jimi užívaná sídla přirozená i umělá sídla a jejich biotopy.

Zákazy ze zákona

 • § 50 odst. 2 – je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.
 • § 5 a odst. 1 písm. b. – v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států ES je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.

Sankce za porušení zákona

Orgán ochrany přírody může uložit sankce až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.

Kdy hrozí postih

 • stavební úpravy na budovách v době hnízdění rorýsů (úhyn, ničení sídel)
 • ucpávání ventilačních otvorů v době hnízdění (ničení sídel, úhyn)
 • ucpávání ventilačních otvorů mimo dobu hnízdění (ničení sídel)

Jak se vyhnout problémům

Ideálně:

 • neprovádět stavební úpravy v období rozmnožování, tj. od 20. dubna do 10. srpna
 • nezaslepovat ventilační otvory

Reálně:

 • v době rozmnožování provádět stavební úpravy nižších pater a 2 – 3 horní patra s ventilačními průduchy ponechat bez lešení do 10. srpna
 • ventilační otvory zazdít jen částečně a ponechat nezaslepené vletové štěrbiny dlouhé min. 7 cm
 • stěnu pod otvorem je vhodné zdrsnit
 • nejde-li ponechat ventilační otvory ani částečně, nutno instalovat náhradní hnízdiště

Výjimečně:

 • lze stavební úpravy provádět v době rozmnožování rorýsů na horních patrech, ale pouze v omezeném časovém intervalu, a to od 9:00 hod. do 15:00 hod., aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Nutno zajistit odborný dozor!

Ve všech případech by měl investor již v přípravné fázi záměru zajistit ornitologický průzkum, a v případě zjištění výskytu rorýsů zapracovat do projektové dokumentace kompenzační opatření. Nepostupuje-li podle bodu Ideálně, musí si ke stavebním úpravám vyžádat povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody.

Povolení orgánu ochrany přírody

K činnostem zakázaným zákonem je potřebné získat:

 • výjimku podle § 56 zákona – uděluje krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO

nebo

 • závazné stanovisko podle § 50 zákona – vydává krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO a zároveň odchylný postup podle § 5b (vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Správa CHKO).

Vytvoření náhradních hnízdišť

Nelze-li ponechat původní hnízdní otvory, je třeba instalovat na budově tzv. hnízdní truhlíky. Tyto musí splňovat určité podmínky:

 • volný přílet k hnízdu – vletové otvory musí být minimálně 6 m vysoko a ve vzdálenosti 15 cm od fasády
 • vletový otvor má být oválného tvaru o výšce 35 mm a šířce 65 – 70 mm
 • ústí vletového otvoru neopatřovat přistávacími ploškami nebo bidélky
 • hnízda by neměla být vystavena přímému slunci
 • rorýsi hnízdí v koloniích, proto je třeba instalovat více budek pohromadě nebo truhlíky pro 3 – 4 páry