Zateplování a rekonstrukce

Naprostá většina rorýsů u nás (více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích.  Pouze malá část obývá skalní věže, stromové dutiny nebo ptačí budky. Nejpočetnější je v historických centrech měst. Ta však v poslední době procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi (opravy fasád, střešních konstrukcí, půdní vestavby apod.), které rorýse připravují o vhodná hnízdiště. Část z nich si proto našla hnízdiště nová – dutiny v podstřeší panelové zástavby. Rostoucí ceny energií však vlastníky nutí investovat do úspor stále dražšího tepla. Stát i Evropská unie poskytují výhodné dotace, díky kterým i nemajetná bytová družstva a společenství vlastníků mohou uskutečnit nákladné opravy – výměny oken a zateplení obvodového pláště. Bezesporu pozitivní opatření, znamenající úspory peněz i nižší znečištění ovzduší však dělají vrásky ochraně přírody. Připravují rorýse i další chráněné živočichy o půdu pod nohama. Z paneláků už totiž cesta dál nevede… zatím.

zateplování v období hnízdění rorýse

Pokud je rekonstrukce budovy nevyhnutelná a budova musí být zateplena v období hnízdění rorýse, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 ZOPK a požádat o povolení výjimky ze zákazů stanovených v ustanovení § 50 odst. 2. Výjimku může vydat příslušný krajský úřad nebo v chráněných krajinných oblastech a národních pracích jejich správy. Pokud je povolena výjimka, obsahuje podmínky, za kterých mohou zateplovací práce pokračovat a které je nutno respektovat. V případě nedodržení zákona nebo podmínek navržených příslušným úřadem mohou orgány státní správy přijmout předběžná opatření nebo udělit následující sankce:

–          mohou zastavit rušivou činnost (mohou uložit demontáž části lešení nebo omezit pracovní dobu tak, aby nedocházelo k rušivým zásahům do průběhu hnízdění)

–          mohou vydat zákaz rušivé činnosti po dobu hnízdění zvláště chráněného druhu (tj. zastaví stavbu až do 10.8.)

–          mohou uložit pokutu (v případě fyzických osob až do výše 100 000, v případě právnických osob až do výše 1 000 000 kč)

Zateplování panelového domu: Prioritou je ponechat rorýsům možnost hnízdit i v následujících hnízdních sezónách. Práce musí být přizpůsobeny tak, aby v tepelně izolačním materiálu byly ponechány otvory navazující na původní ventilační průduchy. Průduchy mohou být kruhové nebo obdélníkové (orientované vertikálně nebo horizontálně).  Aby se zamezilo zatékání srážek mezi izolační vrstvu a plášť budovy, opatřují se tyto otvory buď:

a)novodurovou trubkou se zdrsněným povrchem a standardní plastovou koncovkou, která má vylámané spodní lamely tak, aby vznikl otvor o rozměrech minimálně 35×70 mm. Zdrsnění trubky je vhodné provést ocelovým kartáčem nebo potřením vrstvou stavebního lepidla.

b) stříškou z titan-zinkového plechu, který je umístěný na původní obvodový plášť. Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou se zdrsněným povrchem

 

Více informací naleznete zde: www.rorysi.cz

 

zateplování mimo dobu hnízdění rorýse:

Dům může být zateplen bez omezení, podmínkou však je, že ventilační průduchy v atikách budov zůstanou zachovány a budou vhodně upraveny pro možné hnízdění rorýsů. V případě, že nelze zachovat přístupné ventilační průduchy, musí být adekvátně nahrazeny například hnízdními budkami.